FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen webhely a BRIC Florida LLC of 109 N Brush Street, Suite 160, Tampa, FL 33602 tulajdona. A jelen webhely meglátogatásával Ön elismeri, hogy hozzájárulását adja a következő feltételekhez és azokat magára nézve kötelezőnek tartja:  

SZERZŐI JOG ÉS ÁRUVÉDJEGYEK

A jelen webhelyen lévő összes dizájnnak, szövegnek, grafikának és egyéb anyagnak, ezek kiválasztásának és elrendezésének a szerzői joga a BRIC Group-é vagy más harmadik feleké. A tartalom bármely részének vagy egészének bármilyen formában történő reprodukálása tilos kivéve, ha a következő engedélyeknek megfelelően történik: Másolatkészítési engedély korlátozott célokból („Méltányos használat”):
  1. Ön elismeri, hogy a BRIC Group weboldala az anyag forrása. Az ilyen elismerést és a BRIC Group webcímét (bric-investment.com) fel kell tüntetnie az anyag másolatában, és
  2. közölnie kell a harmadik féllel, hogy az itt ismertetett Feltételek vonatkoznak, és kötelező érvénnyel bírnak rá.
A jelen másolatkészítési licenc nem engedi meg az anyag vagy annak bármely része beépítését bármilyen más munkába, kiadványba vagy webhelybe se fizikai, sem elektronikus vagy egyéb formában. Különösen (de korlátozás nélkül) a BRIC Group weboldalai, az ezekre való korlátozás nélkül ideértve fényképeket, ingatlanra vonatkozó adatokat, virtuális túrákat és/vagy emeleti alaprajzokat, bármilyen üzleti céllal terjeszthetők és másolhatók.  A BRIC Group kifejezett hozzájárulása nélkül Önnek nem szabad keretbe foglalnia ezt a webhelyet. A BRIC Group logója az Interphone services LTD nevében és a világ egyéb részeiben regisztrált védjegy. Tilos ezt a védjegyet más célból lemásolni, mint a jelen weboldal megtekintése. A webhelyünkön használt minden más védjegy, terméknév, cégnév és logó a mi tulajdonunk vagy a tulajdonosaik tulajdona. Mi nem adunk engedélyt a védjegyek, a külső megjelenés, terméknevek, cégnevek, logók és címek használatára, és az ilyen használat a birtokos jogainak a megsértését jelentheti.  

AZ INFORMÁCIÓINK FELHASZNÁLÁSA

Ön elfogadja, hogy Önről információkat gyűjthetünk, tárolhatunk és használhatunk fel az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően. Ön elismeri, és magára nézve kötelező érvényűként fogadja el az adatvédelmi szabályzatunk feltételeit.  

HOZZÁFÉRÉS

A BRIC Group fenntartja a jogot, hogy a saját belátásunk szerint előzetes értesítés nélkül elutasítsuk a felhasználói hozzáférést a webhelyünkhöz vagy a webhelyünk bármely részéhez, és megtagadjuk a szolgáltatás nyújtását bármely olyan felhasználónak, aki megszegi a jelen feltételeket.

VÁLTOZATOK

A BRIC Group észszerű gondot fordít annak biztosítására, hogy a jelen webhelyen található információk pontosak legyenek. Mi azonban nem tudjuk garantálni azok pontosságát, és fenntartjuk a jogot, hogy a webhelyünk tartalmát és a jelen feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk (beleértve az általunk kínált szolgáltatásokat). A jelen feltételek esetleges változtatásait közölni fogjuk a webhelyünkön, és ha ilyen változtatást követően Ön továbbra is használja a webhelyünket, az azt jelenti, hogy Ön magára nézve kötelező érvényűként fogadja el a módosított felhasználási feltételeket.

ELLENŐRZÉSI KÖRÜNKÖN KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK

A BRIC Group nem tartozik felelősséggel Önnek e felhasználási feltételek esetleges megszegéséért vagy a szolgáltatásainknak a webhelyünkön keresztül való nyújtásának az észszerű ellenőrzési körünkön kívül eső bármilyen esemény vagy körülmény miatt bekövetkező elmaradásáért vagy késedelméért, korlátozás nélkül ideértve a sztrájkokat, kizárásokat és más munkaügyi vitákat, a rendszerekhez vagy a hálózathoz való hozzáférés megszakadását, tüzet, robbanást vagy balesetet.  

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

A BRIC Group a jelen webhelyet „olyan, amilyen” alapon nyújtja, és semmiféle kijelentést vagy szavatolást nem tesz a jelen webhelyre vagy annak tartalma vonatkozásában, beleértve szöveget, grafikákat, hirdetéseket, linkeket és egyéb tételeket. Továbbá, sem a BRIC Group, sem a jelen webhelyhez hozzájáruló más személy nem tesz olyan kijelentést, vagy nem nyújt sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, előfeltételt, vállalást vagy kijelentést a jelen webhelyen lévő tartalom állapotára, minőségére, teljesítményére, pontosságára, rendeltetési céljára való alkalmasságára, teljességére vagy vírusmentességére vagy arra vonatkozóan, hogy az ilyen tartalom pontos, naprakész, folytonosan elérhető vagy hibamentes lesz. Bármely ingatlan, otthon, épület, helyszín vagy fejlesztés részletei (az árat is beleértve), specifikációi, képei és művészi benyomásai jóhiszeműen kerülnek megadásra, és vélelmezetten helyesek, de nem képezik egyetlen ajánlatnak, megkeresésnek és csak általános útmutatóul szolgálnak. Nem teszünk semmiféle szavatolást vagy kijelentést a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások megbízhatósága vonatkozásában, és nem vállalunk felelősséget és anyagi kötelezettséget az ő tetteikért, mulasztásaikért vagy hibáikért. Ha bármilyen megállapodásra jut Ön egy olyan harmadik féllel, akit a webhelyünkön vagy azon keresztül talált, vagy akit mi ajánlottunk Önnek, minden kockázat és felelősség az Öné. A jelen webhelyen semmi sem tekinthető vagy értelmezhető pénzügyi tanácsnak. A jelen webhelyen feltüntetett árak és százalékos értékek csak indikátorai az elérhető, százalékban kifejezett nyereségnek. A tulajdonosnak és a fejlesztőnek jogában áll előzetes értesítés nélkül változtatni az árakat. A jelen webhelyen közölt információk nem tényállítások, és semmiképpen sem fejeznek ki garanciát a befektetők profitjaira vonatkozóan. A múltbeli teljesítmény nem garanciája a jövőbeli eredményeknek, és a mindenkori teljesítmény alacsonyabb vagy magasabb lehet az idézett teljesítményadatoknál. Az ingatlanvásárlás jelentős döntés, amit nem szabad könnyedén venni. Életbevágóan fontos annak biztosítása, hogy Ön alaposan körbejárja az összes aspektust, és minden releváns ténynek a birtokában legyen. Az egyedi körülmények rendkívül eltérőek lehetnek, ezért alapvető, hogy az Ön konkrét helyzetéhez szabott szakmai tanácsot és útmutatást kapjon, különösen az olyan területeken, mint az ingatlanvásárlás, a potenciális bérleti bevételek, adózás és jelzálog.  

KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA

Örömmel fogadjuk a webhelyünkre, feltételeinkre és adatvédelmi szabályzatunkra vonatkozó nézeteit. Ha bármilyen kéréssel vagy megjegyzéssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, hogy küldjön e-mailt az info@bric-investment.com címre vagy postázzon egy levelet a fenti címre.  

KÁRTALANÍTÁS

Ön elismeri, hogy Ön egyedül felel azért, hogy mire használja a jelen webhelyet, valamint a belőle Ön által megszerzett összes eredményért és információért, és hogy ezennel, a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden kifejezett vagy hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy egyéb szavatosságot, előfeltételt, vállalást, állítást vagy kijelentést. A gondatlanságból vagy csalárd, hamis állítás miatt bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kivételével mi, és a jelen webhelyhez hozzájáruló minden más személy, ezennel és a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden anyagi felelősséget bármilyen veszteségért vagy kárért, beleértve az Ön által elszenvedett következménykárokat, közvetett veszteséget és kárt attól függetlenül, hogy azok a magánjog alapján, szerződéses viszonyban vagy egyéb körülmények között merülnek fel abból eredően vagy azzal kapcsolatban, hogy Ön hozzáfér a jelen webhelyhez, azt használja, vagy nem tudja használni. Míg mindent megteszünk annak biztosításáért, hogy a jelen webhely színvonala magas maradjon, és hogy annak folytonosságát fenn tartsuk, nem vállalunk folytatólagos kötelezettséget vagy felelősséget a jelen webhely (vagy annak bármely része) üzemeltetésére. Az előzőek ellenére a jelen feltételekben egyetlen kizárás és korlátozás sem szolgál az Ön helyi törvényeken alapuló fogyasztói jogai, vagy más ki nem zárt törvényes jogai korlátozására. Ha a feltételeink bármely része végrehajthatatlannak minősül (beleértve bármely olyan rendelkezést, amely kizárja az Ön iránt viselt anyagi felelősségünket), az nem érinti a jelen feltételek többi részének végrehajthatóságát. A jelen feltételekre és a jelen webhely használatára kizárólag Jersey (az Egyesült Királysághoz tartozó Channel-szigetek) joga az irányadó, és a velük kapcsolatban felmerülő minden vitát Jersey bíróságai kizárólagos joghatóságához kell benyújtani.  

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen feltételekben:
  1. „Jelen webhely” alatt az interneten való jelenlétünk értendő;
  2. a többes szám első személyű névmások alatt a BRIC Group és adott esetben annak tisztségviselői, munkavállalói és felhatalmazott megbízottjai értendők; és
  3. az „Ön” névmás és annak ragozott alakjai olyan természetes személyre, társaságra vagy vállalkozásra utalnak (függetlenül attól, hogy befektetőként regisztráltuk-e vagy sem), akinek a részére Szolgáltatásokat nyújtunk különböző eszközökkel, az ezekre való korlátozás nélkül ideértve a telefont, személyes kapcsolatot, postai levelezést, elektronikus postát, a mi bric-investment.com webhelyünkön, továbbiakban a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatásokat.